Regulamin

Regulamin świadczenia usług
Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin świadczenia usług

§1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z usługi MPCC opisanej na stronie www.mpcc.pl będącej własnością Michała Pustuły, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MPCC Michał Pustuła, z siedzibą w Komorowie 42J/14 , 58-100 Komorów Nr NIP:8842810821, REGON 521040631.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Klientów korzystających z usługi MPCC.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Michałem Pustułą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MPCC jako Administratorem, a Użytkownikiem.

§2. DEFINICJE OGÓLNE

Poniższym określeniom opisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.mpcc.pl stanowiąca platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MPCC Michał Pustuła, z siedzibą w Komorowie 42J/14, 58-100 Komorów, Nr NIP: 8842810821, REGON 521040631 . Adresem e-mail Administratora do korespondencji elektronicznej jest: info@michalpustula.pl .

E-mail – adres elektronicznej poczty charakteryzujący się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika (adres e-mail), za pośrednictwem której, Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości w tym faktury wysyłane drogą elektroniczną i inne dane.

Trener – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do konstruowania indywidualnych programów treningowych.

Cennik – publikowana w Serwisie informacja, w której Administrator określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi Serwisu. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cena ustalona w Umowie obowiązuje przez cały okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem § 11 ust. 10 Regulaminu.

Klient  osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, która korzysta z dowolnego pakietu treningowego.

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu.

§3. INFORMACJE PODSTAWOWE

Właścicielem Serwisu jest Administrator. Uwagi i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: info@michalpustula.pl Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie pakietów treningowych umożliwiających Użytkownikowi osiąganie założonych przez niego celów zdrowotnych i/lub sportowych.

§4. PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa autorskie do planów treningowych oferowanych za pośrednictwem aplikacji app.TrainingPeaks.com podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U.. nr 60, Poz. 931 z późn. zm.)

Udostępnianie planów treningowych osobom trzecim oraz kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

Udostępnienie planów treningowych, planów dietetycznych, czy planów suplementacji osobom trzecim podlegać będzie karze w wysokości 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych)

§5. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

Do korzystania z przygotowanych planów treningowych udostępnionych na app.TrainingPeaks.com potrzebny jest adres e-mail oraz przeglądarka internetowa. Zalecana jest najnowsza wersja przeglądarek Chrome, Safari, Opera lub Firefox.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość działania aplikacji. W razie problemów z aplikacją app.TrainingPeaks.com należy skorzystać ze strony: https://help.trainingpeaks.com/hc/en-us

§6. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Na mocy Umowy Administrator, za pomocą Serwisu, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące Usługi:

Opieka Trenerska– co określony odstęp czasu, określony w §7, zależny od rodzaju pakietu, klient otrzymuje na platformie TrainingPeaks plan treningowy – czyli trening na każdy dzień tygodnia. Plan pisany jest niezależnie od tego czy trening z poprzedniego okresu został wykonany czy nie, oraz niezależnie od tego czy jest napisany raport dla trenera za ostatni okres treningowy.

§7. PAKIETY OFEROWANE PRZEZ SERWIS ONLINE

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zakupić gotowe plany treningowe zgodne z ofertą po wypełnieniu formularza zamówienia:
– https://www.mpcc.pl/plany-treningowe/

§8. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁATNYCH PAKIETÓW TRENINGOWYCH

 • Z pakietów MPCC mogą korzystać osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie. W przypadku, gdy Pakiet Usług dotyczy osoby niepełnoletniej umowa zostaje podpisana z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 • Wybierając dany Pakiet Usług i podpisując umowę, Użytkownik oświadcza, iż posiada zaświadczenie lekarskie na uprawianie sportu, a w szczególności dyscypliny jaką będzie trenował. Bez zgody lekarza trening jest prowadzony na własną odpowiedzialność. Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wpływ na zdrowie Klienta.
 • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia oraz za choroby lub wypadki związane z treningiem lub zawodami.
 • Wybierając dany Pakiet Usług Klient zaświadcza, iż celem nadrzędnym i podstawowym korzystania z Usługi jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywrócenie i poprawa zdrowia.
 • Przystępując do opracowania Pakietu Usług Trener zbiera od Klienta pełne dane w formie elektronicznego wywiadu sportowego.
 • Trener opracowuje indywidualny plan treningowy na podstawie zebranych danych, dostosowany do potrzeb i celów Klienta.
 • Klient zobowiązuje się do realizowania zaleceń Trenera oraz do prowadzenia zapisu treningu niezbędnych do prawidłowego sterowania treningiem.
 • Zapis treningu oraz raporty dla trenera realizowane jest za pomocą app.TrainingPeaks.com
 • Aby uzyskać maksymalne wyniki sportowe Klient powinien posiadać: urządzenie do pomiaru mocy, pulsometr, trenażer, dostęp do siłowni oraz basenu.
 • Realizacja planu treningowego oraz stosowanie zalecanych urządzeń nie jest równoznaczna z gwarancją sukcesu sportowego.
 • Klient oświadcza, że stosowanie środków wspomagających, legalnych lub nielegalnych innych niż zapisane przez dietetyka, jest niezgodne z regulaminem usługi i administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z takiego zachowania klienta.
 • Klient ma obowiązek aktualizacji danych osobowych i informowanie o ich zmianach na info@michalpustula.pl
 • Klient oświadcza, że dane treningowe, fizjologiczne i/lub morfotyczne, jakie udostępnia Trenerowi czy Dietetykowi są zgodne ze stanem faktycznym.

§9. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG I ZAWARCIE UMOWY

1. Aby nawiązać współpracę Klient najpierw wypełnienia formularz zgłoszeniowy: https://www.mpcc.pl /rejestracja/ i podaje dane niezbędne do zawarcia umowy oraz ważny i aktualny adres e-mail.
2. Współpracę z serwisem rozpoczyna dostarczenie podpisanej umowy przez Klienta, umowa może zostać wysłana pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy lub w formie elektronicznej (wysokiej jakości skan) na adres info@michalpustula.pl
3. Klient wypełnia ankietę sportową oraz proszony jest o udostępnienie wszelkich informacji jakie mogą być przydatne podczas tworzenia dla niego planów treningowych.
4. Podpisana i przekazana Administratorowi przez Klienta Umowa i dokonywanie regularnych wpłat za dostęp do Pakietu MPCC jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych Usług Serwisu.
5. Umowa obowiązuje przez okres 12-tu miesięcy. Data rozpoczęcia i zakończenia umowy widnienie na umowie – §4
6. Użytkownik, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 11 ust. 3 zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Umowa z Klientem zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres 12-tu miesięcy, jeżeli do upływu terminu jej wygaśnięcia Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług Serwisu w formie pisemnej. Jednakże, mimo iż umowa została przedłużona Klient ma prawo do rozwiązania umowy bez dodatkowych skutków prawnych przez okres jednego miesiąca po automatycznym przedłużeniu umowy, przy czym wówczas Administrator nalicza wynagrodzenie za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Obowiązuje 30-to dniowy okres wypowiedzenia.
8. Umowa przedłużona zgodnie z §9 ust. 5 Regulaminu zostaje zawarta na warunkach obowiązujących w dniu jej przedłużenia, z uwzględnieniem promocji dla stałych klientów.

§10. WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZENIE USŁUG

• Korzystanie z Pakietu MPCC jest odpłatne.
• Klient opłaca usługę co miesiąc kwotą o wysokości ustalonej w Umowie.
• Na początku każdego miesiąca rozliczeniowego klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej fakturę za usługi, z terminem płatności – 7 dni.
• Jeśli klient nie opłacił Umowy w wyznaczonym terminie, 10-tego dnia każdego miesiąca blokowany jest dostęp do planu treningowego, plan jest napisany ale niewidoczny dla klienta.
• Odblokowanie dostępu następuje do 3 dni roboczych po uregulowaniu zaległości.
• Klient oświadcza, iż wyraża nieodwołalną zgodę na otrzymywanie dokumentów księgowych stanowiących podstawę płatności za Usługę w formie elektronicznej wysyłanych na adres e-mail podany podczas rejestracji w formularzu: https://www.mpcc.pl/rejestracja/
• Każdego miesiąca rozliczeniowego Klient, który nie opłacił usług za bieżący okres rozliczeniowy otrzymuje wiadomość SMS z przypomnieniem o wpłacie. Przypomnienie wysyłane jest na numer telefonu podany podczas rejestracji w formularzu: https://www.mpcc.pl/rejestracja/. Klient otrzymuje przypomnienie pomiędzy 10-tym a 20-tym dniem miesiąca rozliczeniowego.
• Administrator nie nalicza odsetek za zwłokę.
• Jeśli Klient nie opłacił usługi, pomimo wysłania przypomnienia w wiadomości SMS a rozpoczął się kolejny okres rozliczeniowy, do Klienta wysyłane jest z współpracującej z Administratorem Kancelarii Prawnej wezwanie do zapłaty. Koszt przygotowania wezwania pokrywa Klient w wysokości 70 zł.

§11. METODY PŁATNOŚCI ORAZ SPOSÓB DOSTAWY GOTOWYCH PLANÓW TRENINGOWYCH

• Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Odbiór elektroniczny, np. odbiór i pobranie wysłanego na adres mailowy Klienta dostępu do konta z planem treningowy. Wgranie planu treningowego na aktualnie posiadane konto na platformie TrainingPeaks.

• Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, Płatności elektroniczne, Płatność kartą płatniczą, BLIK obsługiwane przez Integrator płatności PayNow.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank S.A.

• Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Plany Treningowe: https://www.mpcc.pl/plany-treningowe/

§12. ROZWIĄZANIE UMOWY; KARA UMOWNA

• Umowa rozwiązuje się po upływie okresu na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień §9 ust. 5 oraz niniejszego §11 Regulaminu.
• Umowa może zostać rozwiązana przed upływem czasu, na jaki została zawarta przez Klienta za wypowiedzeniem w przypadku udokumentowanego zaświadczenia lekarskiego o uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego wykonywania treningów przez okres dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni. Umowa zostaje rozwiązana tylko i wyłącznie po dostarczeniu na wskazanym dokumencie ( ściągnij ) zaświadczenia lekarskiego wraz z dołączoną dokumentacją medyczną urazu lub choroby w postaci, prześwietleń z opisem, tomografu etc. Obowiązuje 30-to dniowy okres wypowiedzenia.
• Administrator może rozwiązać z Klientem Umowę bez wypowiedzenia, w razie naruszenia przez Klienta zapisów Umowy lub Regulaminu, w szczególności Administrator może rozwiązać umowę w razie braku uiszczania przez Użytkownika wynagrodzenia zgodnie z Umową za 2 (dwa) kolejne okresy rozliczeniowe.
• W razie wypowiedzenia Umowy przez Klienta bez udokumentowania przyczyny określonej w § 11 ust. 2 Regulaminu, lub w razie rozwiązania Umowy przez Administratora z przyczyn określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość wynagrodzenia nie uiszczonego przez Użytkownika pozostałego do zakończenia Umowy, gdyby nie doszło do jej rozwiązania.
• Klient jest zobowiązany do uiszczenia kary umownej w terminie 14 dni od doręczenia wezwania do zapłaty na adres Użytkownika wskazany w Umowie.
• W razie gdy Klient pomimo wezwania do uiszczenia kary umownej uchyla się od jej zapłaty w wymaganym terminie Administrator kieruje sprawę do Sądu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przeciw Klientowi – dłużnikowi.
• W sytuacji gdy szkoda wyrządzona przez Użytkownika przekracza wartość kary umownej Administrator zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń przekraczających wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

§13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

• Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi z winy Administratora.
• Reklamacje nie mogą być wnoszone w terminie późniejszym niż 14 dni, licząc od dnia następującego odpowiednio po braku otrzymania planów treningowych, dietetycznych czy planów suplementacji, powstałej z winy Administratora, otrzymaniu dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie wynagrodzenia Administratora.
• Reklamacja musi być złożona przez Użytkownika na piśmie oraz zawierać przedstawienie okoliczności uzasadniających roszczenie.
• Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być rozpatrzona, Administrator niezwłocznie powiadamia o tym reklamującego Użytkownika, podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
• wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na piśmie.
• W przypadku braku otrzymania planów treningowych, dietetycznych czy planów suplementacji, powstałej z winy Administratora, trwającej nieprzerwanie ponad 24 h, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania obniżenia wynagrodzenia za Usługę z tytułu uznanej reklamacji w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej, za każde pełne 24 h przerwy w dostępie do planów treningowych, dietetycznych czy planów suplementacji
• W przypadku uznania wniesionej przez Użytkownika reklamacji, nadpłata powstała z tego tytułu zostanie automatycznie zaliczona na poczet spłaty następnej faktury, chyba że Klient wskaże inaczej.

§14. ZMIANA REGULAMINU; ZMIANA UMOWY

• Administrator może dokonać zmiany Regulaminu w czasie trwania Umowy.
• zmianie Regulaminu Administrator zawiadamia Klienta, przed wejściem w życie zmian, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz wysyłając na E-mail Użytkownika informację o takiej zmianie.
• Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia opublikowania informacji, o której mowa w § 13 ust. 2.
• Jeśli Administrator otrzyma od Klienta, przed upływem terminu 21 dni, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a Klient zwolniony zostaje z obowiązku uiszczania kary umownej, o której mowa w § 11 Regulaminu.
• Zmiana Regulaminu przyjęta przez Klienta stanowi zmianę Umowy. Umowę można zmienić również poprzez rozszerzenie Pakietu Usług, z których chce skorzystać Klient, podpisując aneks do obecnej umowy lub zawierając nową umowę. Automatycznie zawarcie nowej umowy anuluje umowę poprzednią.

§15. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz w jakiejkolwiek formie, jest Michał Pustuła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MPCC Michał Pustuła, z siedzibą w Komorowie 42J/14, 58-100 Komorów, Nr NIP: 8842810821, REGON 521040631
2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.
3. Drogą elektroniczną przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, pesel, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszony/a w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Ankiety dietetycznej.
4. W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych będziesz informowany/a o podstawie i celu gromadzenia takich danych.
5. Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi związane są z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
6. Twoje dane osobowe podawane w celach marketingowych, wysyłki newslettera, wysyłki informacji o promocjach i rabatach w naszym gabinecie lub w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody, dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.). Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
8. Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu, itp.
9. Twoje dane nie będą udostępniane do firm trzecich.
10. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
11. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.
12. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.